2022年湖南专升本大学语文仿真试卷(一)

浏览次数:次 发布时间:2022-06-22

【摘要】本文是2022年湖南专升本大学语文仿真试卷(一),包含选择题、翻译、名句默写等题型,供报考湖南专升本的考生参考,详情见下文。

2022年湖南专升本大学语文仿真试卷(一)

一、选择题

(本题共15小题,每小题1分,共15分。每小题只有一个选项符合题目要求)

1.战国时期,提侣“王道”,主张“性善论”的思想家是( )。

A.墨子 B.孟子

C.庄子 D.韩非子

2.我国最早的国别体史书是( )。

A《左传》 B.《史记》

C.《国语》 D《汉书》

3.被闻一多誉为“诗中的诗,顶峰上的顶峰”的诗歌作品是( )。

A.《饮酒(其五)》(陶渊明)

B.《春江花月夜》(张若虚)

C.《古凤(其十九)》(李白)

D.《沈园二首》(陆游)

4《枕中记》中,在梦里经历了宦海***的人物是( )。

A.段太尉 B.吕翁

C.张中丞 D.卢生

5.下列作品属于长篇叙事诗的是 ( )。

A.《哀邱》(屈原) B.《归去来兮辞》(陶渊明)

C.《长恨歌》(白居易) D.《秋兴八首》(杜甫)

6.下列诗人中,与尤袤、陆游、杨万里并称“南宋四大家”的是 ( )。

A.范成大 B.王安石

C.辛弃疾 D.秦观

7.从探究人君的职分入手,激烈抨击封建帝王“家天下”思想的作品是 ( )。

A.《晏子对齐侯问》 B.《赵威后问齐使》

C.《谏太宗十思疏》 D.《原君》

8.下列作者中,不属于桐城派三祖的是 ( )。

A.方苞 B.姚鼐

C.王夫之 D.刘大杜

9.下列选项中,属于袁枚的作品集是 ( )。

A.《鲒埼亭集》 B《小仓山房诗文集》

C.《板桥集》 D.《海峰先生文集》

10.下列选项中,作家和作品对应关系正确的是( )。

A.傅雷《故园之恋》 B.柯灵《谈美书简》

C.朱光潜《谈文学》 D.钱谷融《乡土情结》

11.鲁迅的杂文《论睁了眼看》,其主题是( )。

A.批判“瞒和骗”的思想和文艺

B.对铁和血的赞颂

C.追悼“五卅惨案”的烈士

D.反对虚生先生的时事短评

12.中国最早的“新感觉派”代表是 ( )。

A.从维熙 B.陆盘

C.施存 D.迟子建

13.下列选项中,钱钟书的散文集是 ( )。

A.《管锥编》 B《七级集》

C《谈艺录》 D《写在人生边上》

14.宗璞在《哭小弟》中回忆的小弟是 ( )。

A.冯友兰 B.冯钟越

C.王三胜 D.王淡人

15.契诃夫的小说《苦恼》的主人公是 ( )。

A.老车夫 B.军人

C.驼子 D.年青车夫

二、古文翻译与断句题

(本大题有10小题,共16分。解释加点的字,每小题1分;句子翻译,每小题2分;断句题3分)

(一)解释下列句子中加点的字。(5分)

16.是以冬人为而不恃,功成而不处,其不欲见贤。

见:

17.皇天之不纯命兮,何百姓之震愆。

愆:

18.倚南窗以寄傲,审容膝之易安。

审:

19.然尚恨有阙者。

恨:

20.抑本其成败之迹,而皆自于人欤?

本:

(二)把下面的句子翻译成现代汉语。(8分)

21.君所谓可而有否焉,臣献其否以成其可。

22.防民之口,甚于防川。

23.欲辟土地,朝秦、楚莅中国而抚四夷也。

24.是助王息其民者也,何以至今不业也?

(三)用“/”给下面的文段断句。(3分)

25. 陛下德日新政日举赏罚施置仰当天意俯合人心则赵氏安而社稷固不然则宗社危而天下乱其间盖不容发

三、名句默写题

(本大题共8小题,任选6题作答,多答只按前6题计分,每空1分,共6分)

26.鸟飞返故乡兮,________ 。(《哀郢》)

27.俯视洛阳川,_________ 。(《古风(其十九)》)

28. _________,但见群鸥日日来。(《客至(喜崔明府相过)》)

29. ___________,宛转蛾眉马前死。《长恨歌》)

30.纵一苇之所如,___________ 。(《前赤壁赋》)

31.梦断香消四十年,_________ 。(《沈园二首》)

32.洞庭青草,近中秋,____________ 。(《念奴娇·过洞庭》)

33.我最怜君中舞,_________________ 。(《贺新郎·同父见和再用韵答之》)

四、阅读题

(本题共3小题,共23分)

34.阅读下文,回答问题。(10分)

时光短笺

袁哲生

近日整理房间时,从书柜里翻出一个牛皮纸袋子,打开一看,里面是几十张各式各样的小纸条。我将这些纸片撒在地毯上,坐下来细细端详,一些零碎而尘封的往日时光,便如细雨一般地飘下来。

那是从前求学的阶段,陆陆续续搜集起来的便条纸,每一张小纸片,注记了一次“来访不遇”的浮生掠影。人们常说“无事不登三宝殿”,但是,从这些字条上的留言看起来,却也未必如此。或许就是因为这些纸片上的留言大多是无关痛痒,甚或几近戏谑的只字片语,所以才益发显出它们的可贵。

“我要回家了,你呢? 正文”

“如果没下雨的话(万一),请浇水 Johnson”

“瓦斯炉又变好了 302室”

我没有写日记的好习惯,一些生活中飘零的片段,往往因此灰飞烟灭,恐怕再也无缘想起因此,这些当年无心收起,未随手扔进纸篓的短笺,竟成为另一种日记,或是一串记忆的钥匙让我重温了一些生命中的片段。这些不起眼的片段,因为零碎,所以显得特别亲切,它们像是那些历史之网无法捞取的细小水珠。

我坐在地毯上,急切地再拾起一些纸片来读,有的字迹潦草,中英文夹杂,字条的主人随意地在笔记纸、红包袋,甚至卫生纸上面留下了几行字;也有的笔笔工整,且引经据典,从一丝不芍的笔画间,仿佛可以看见留言的人正站在我的门外,有板有眼地写字的模样。一张张泛黄的纸片一一从我手中滑过,重新拾回的往事便又溜回我的生命里了。

在这些纸片当中,还有一张是未署名的。

“你的朋友送报生送你一袋报纸”

这样的一小段文字,被写在半张日历纸的空白角落上,形成一个直角的转弯,笔画歪斜,墨迹很轻,顿笔稍重的地方刺出一些小圆孔,看得出留言的人是临时撕下一截墙上的日历,然后随意垫在手掌心上写下的。笔出无奈,署名自然也就免了。

这样匆匆写下的一小句话,带给我许多的臆测和怀想。我记不得何时曾收到过一大袋过期的报纸,以及何时有过一位送报生朋友或同学。我收到那堆报纸的时候是惊喜或是不知如

何是好?我是否好好地把它们读了一回,或是转送给别人了?还有,这带着点无奈和机智为我留言的善心人士是谁?从字迹上看来是个男生,他当时正在做什么呢?当我的友人气喘吁吁地提着那一大袋“礼物”来给我时?是否因而无心地打断了一位正在写诗的青年?

那些往事的细节,我已无从得知了,一整夜的遥想,依旧还是无声地消失在汩汩流去的时间之河里,河面上稀稀疏疏地漂浮着一群五颜六色的小纸片,向更远处流去。

(有删改)

(1)请赏析文中画线的句子。(3分)

(2)那张未署名的纸片为何引起作者更多的臆测和怀想?(3分)

(3)文章以“时光短笺”为题,你是如何理解的?(4分)

35.阅读下面的文言文,按要求答题。(7分)

初,太祖侧微,普从之游,既有天下,普屡以微时所不足者言之。太祖豁达,谓普曰:“若尘埃中可识天子、宰相,则人皆物色之矣。”自是不复言。普少习吏事,寡学术,及为相,太祖常劝以读书。晚年手不释卷,每归私第,阖户启箧取书,读之竟日。及次日临政,处决如流。既薨,家人发箧视之,则《论语》二十篇也。

普性深沈有岸谷,虽多忌克,而能以天下事为己任。宋初,在相位者多龌龊循默,普刚毅果断,未有其比。尝奏荐某人为某官,太祖不用。普明日复奏其人,亦不用。明日,普又以其人奏,太祖怒,碎裂奏牍掷地,普颜色不变,跪而拾之以归。他日补缀旧纸,复奏如初。太祖乃悟,卒用其人。又有群臣当迁官,太祖素恶其人,不与。普坚以为请,太祖怒曰:“朕固不为迁官,卿若之何?”普曰:“刑以惩恶,赏以酬功,古今通道也。且刑赏天下之刑赏,非陛下之刑赏,岂得以喜怒专之。”太祖怒甚,起,普亦随之。太祖入宫,普立于宫门,久之不去,竟得俞允。

(选自《宋史·赵普传》,有删改)

(1)在太祖的引导下,赵普的言行发生了哪些改变?(3分)

(2)赵普“能以天下事为己任”体现在哪些方面?(4分)

36.阅读下面的古诗,按要求答题。(6分)

寄华玉

徐祯卿

去岁君为蓟门客,燕山雪暗秦云白。

马上相逢脱紫貂,朝回沽酒城南陌。

燕山此日雪雰雰【注】 ,只见秦云不见君。

高天白雁南飞尽,千里相思那得闻。

【注】雰雰:雨雪纷纷降落的样子。

(1)这首诗主要用了对比的艺术手法,请结合全诗具体分析。( 4分)

(2)诗人为什么说“相思那得闻”?(2分)

五、作文(本题 40 分)

37.阅读下面的文字,根据要求作文。

“天育物有时,地生财有限,而人之欲无极”,资源的有限和需求的无限始终是一对矛盾。穷奢极欲,必然带来自然资源匮乏。一味抑制需求,就会阻滞生产力发展,从而失去探索更多新资源的可能。

上述文字引发了你怎样的思考?请写一篇文章。

要求:题目自拟,立意自定,文体不限(诗歌除外)字数不少于800。湖南专升本最新资料领取

部分内容来源于网络转载、学生投稿,如有侵权或对本站有任何意见、建议或者投诉,请联系邮箱(1296178999@qq.com)反馈。 未经本站授权,不得转载、摘编、复制或者建立镜像, 如有违反,本站将追究法律责任!


本文标签: 湖南专升本考试专升本备考

上一篇:2022年湖南专升本教育理论仿真试卷                  下一篇:2022年湖南专升本管理学仿真试卷

湖南3+2 统招专升本

一键查询